Tokyo, Nhật Bản, ngày 03 tháng 11 năm 2023 — Công ty Earlyworks Co., Ltd. (Nasdaq: ELWS) (“Công ty” hoặc “Earlyworks”), một công ty Nhật Bản vận hành công nghệ blockchain tư nhân Grid Ledger System (“GLS”) của riêng mình, hôm nay thông báo rằng Công ty đã nhận được thư thông báo (thư “Thông báo”) từ Phòng Danh mục Đại chúng của Sở giao dịch chứng khoán Nasdaq (“Nasdaq”) vào ngày 30 tháng 10 năm 2023, thông báo rằng Công ty không tuân thủ yêu cầu giá thầu tối thiểu theo quy định tại Quy tắc niêm yết 5550(a)(2) của Nasdaq để duy trì niêm yết trên Nasdaq.

Quy tắc niêm yết 5550(a)(2) của Nasdaq yêu cầu các công ty niêm yết duy trì mức giá thầu tối thiểu là 1 USD mỗi cổ phiếu và Quy tắc niêm yết 5810(c)(3)(A) quy định rằng sự không tuân thủ yêu cầu giá thầu tối thiểu tồn tại nếu sai sót tiếp tục trong thời gian 30 ngày kinh doanh liên tiếp. Dựa trên giá thầu đóng cửa của các American Depositary Shares (“ADSs”) của Công ty trong 30 ngày kinh doanh liên tiếp từ ngày 18 tháng 9 năm 2023 đến ngày 27 tháng 10 năm 2023, Công ty không còn đáp ứng yêu cầu giá thầu tối thiểu.

Thư Thông báo này không ảnh hưởng đến việc niêm yết của Công ty trên Sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq tại thời điểm này. Theo Quy tắc niêm yết 5810(c)(3)(A) của Nasdaq, Công ty đã được cung cấp thời hạn 180 ngày dương lịch, hoặc đến ngày 29 tháng 4 năm 2024, để khôi phục tuân thủ Quy tắc niêm yết 5550(a)(2) của Nasdaq. Để khôi phục tuân thủ, các ADSs của Công ty phải có giá thầu đóng cửa ít nhất là 1 USD trong thời gian ít nhất 10 ngày kinh doanh liên tiếp. Trong trường hợp Công ty không khôi phục tuân thủ trước ngày 29 tháng 4 năm 2024, Công ty có thể đủ điều kiện để được gia hạn thêm thời gian để khôi phục tuân thủ hoặc có thể phải đối mặt với việc bị loại khỏi danh sách.

Hoạt động của Công ty không bị ảnh hưởng bởi việc nhận được Thư Thông báo. Công ty dự định theo dõi giá thầu đóng cửa của các ADSs và có thể xem xét triển khai các giải pháp có sẵn, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc thực hiện chia cổ phiếu ngược, nhằm khôi phục tuân thủ yêu cầu giá thầu tối thiểu theo Quy tắc niêm yết của Nasdaq.

Về Công ty Earlyworks Co., Ltd.
Công ty Earlyworks Co., Ltd. là một công ty Nhật Bản vận hành công nghệ blockchain tư nhân GLS của riêng mình nhằm khai thác công nghệ blockchain trong nhiều ứng dụng trong phạm vi rộng trong nhiều lĩnh vực. GLS là một blockchain lai kết hợp các lợi thế kỹ thuật của blockchain và cơ sở dữ liệu. GLS có tính năng xử lý nhanh, có thể đạt 0,016 giây mỗi giao dịch, chống làm giả, bảo mật, không có thời gian ngừng máy phần mềm và ứng dụng đa dạng. Tính khả thi của GLS được chứng minh trong nhiều lĩnh vực bao gồm bất động sản, quảng cáo, viễn thông, thế giới ảo và dịch vụ tài chính. Sứ mệnh của Công ty là tiếp tục cập nhật và nâng cấp GLS thành một hạ tầng trong xã hội dữ liệu Web3/thế giới ảo trong tương lai. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web của Công ty tại: https://ir.e-arly.works/.

Tuyên bố dự báo tương lai
Một số tuyên bố trong thông cáo này là dự báo tương lai. Những dự báo tương lai này liên quan đến rủi ro và độ không chắc chắn đã biết và chưa biết và dựa trên những kỳ vọng hiện tại của Công ty về các sự kiện trong tương lai có thể ảnh hưởng đến tình hình tài chính, kết quả hoạt động, chiến lược kinh doanh và nhu cầu tài chính. Nhà đầu tư có thể tìm thấy nhiều (nhưng không phải tất cả) những tuyên bố này bằng cách sử dụng từ ngữ như “ước tính”, “tin tưởng”, “hy vọng”, “dự kiến”, “đánh giá”, “dự án”, “có ý định”, “sẽ”, “nên”, “có thể” hoặc các biểu hiện tương tự khác. Công ty không cam kết cập nhật hoặc sửa đổi các tuyên bố dự báo tương lai để phản ánh các sự kiện hoặc tình huống xảy ra sau này, hoặc sự thay đổi trong dự kiến, trừ khi luật pháp yêu cầu. Mặc dù Công ty tin tưởng rằng các kỳ vọng được thể hiện trong các tuyên bố dự báo tương lai này là hợp lý, Công ty không thể đảm bảo rằng những kỳ vọng đó sẽ trở thành hiện thực, và Công ty khuyến cáo nhà đầu tư rằng kết quả thực tế có thể khác biệt đáng kể so với dự kiến và khuyến khích các nhà đầu tư xem xét các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến kết quả trong tương lai của Công ty.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

Công ty Earlyworks Co., Ltd.
Bộ phận Quan hệ Đầu tư
Email: investors@ascent-ir.com

Ascent Investor Relations LLC
Tina Xiao
Điện thoại: +1 646-932-7242
Email: investors@ascent-ir.com

Author

eva@pressvn.com