SHENZHEN, Trung Quốc, ngày 02 tháng 11 năm 2023 — FangDD Network Group Ltd. (Nasdaq: DUO) (“FangDD” hoặc “Công ty”) đã thông báo ông Li Xiao đã từ chức thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Phó Tổng Giám đốc của Công ty kể từ ngày 02 tháng 11 năm 2023. Việc từ chức của ông Xiao là vì lý do cá nhân và không phải do bất đồng ý kiến với HĐQT, Công ty hoặc bất kỳ đơn vị liên kết nào về các hoạt động, chính sách hoặc thực hành của Công ty. Công ty xin gửi lời cảm ơn chân thành đến ông Xiao vì đã đóng góp cho Công ty trong những năm qua.

Về FangDD

FangDD Network Group Ltd. (Nasdaq: DUO) là một công ty công nghệ bất động sản hướng đến khách hàng tại Trung Quốc, tập trung cung cấp các dịch vụ điện tử hóa giao dịch bất động sản. Thông qua việc sử dụng sáng tạo internet di động, điện toán đám mây, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, FangDD đã cách mạng hóa cách thức các bên tham gia giao dịch bất động sản tiến hành kinh doanh thông qua các sản phẩm và giải pháp linh hoạt được cung cấp dưới dạng phần mềm dịch vụ (SaaS). Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập http://ir.fangdd.com.

Tuyên bố an toàn

Thông cáo báo chí này chứa các tuyên bố dự báo tương lai. Những tuyên bố này được đưa ra theo “điều khoản an toàn” của Đạo luật Cải cách Kiện cáo Chứng khoán Tư nhân Hoa Kỳ năm 1995. Những tuyên bố dự báo tương lai này có thể xác định được qua các từ ngữ như “nhắm mục tiêu”, “dự đoán”, “tin tưởng”, “ước tính”, “hy vọng”, “tiếp tục”, “định”, “kế hoạch”, “dự án”, “tiềm năng”, “có thể”, “có thể”, “sẽ”, “nên”, “có khả năng” và hình thức phủ định của những từ này cũng như các cụm từ tương tự khác. Trong số những thứ khác, những tuyên bố không dựa trên sự kiện lịch sử, bao gồm các tuyên bố về niềm tin và kỳ vọng của Công ty, là hoặc chứa các tuyên bố dự báo tương lai. Các tuyên bố dự báo tương lai chứa rủi ro và độ không chắc chắn. Một số yếu tố có thể khiến kết quả thực tế có thể khác biệt đáng kể so với bất kỳ tuyên bố dự báo tương lai nào. Tất cả thông tin được cung cấp trong thông cáo báo chí này là tính đến ngày phát hành và dựa trên giả định mà Công ty tin là hợp lý vào thời điểm đó, và Công ty không có nghĩa vụ cập nhật bất kỳ tuyên bố dự báo tương lai nào, trừ khi theo yêu cầu của luật pháp.

Liên hệ Phòng Quan hệ Đầu tư

Bà Linda Li
Giám đốc Bộ phận Quan hệ Đầu tư
Điện thoại: +86-0755-2699-8968
Email: ir@fangdd.com

Author

eva@pressvn.com