SINGAPORE, ngày 19 tháng 9 năm 2023 – Công ty TNHH Mua Bán Dự Án Béo (NASDAQ: FATPU, FATP, FATPW) (“FATP”), một công ty mua bán sáp nhập đặc biệt, hôm nay thông báo rằng vào ngày 14 tháng 9 năm 2023, Công ty đã gửi vào tài khoản ủy thác của mình tổng cộng 24.279,65 đô la, tương đương 0,05 đô la cho mỗi cổ phiếu phổ thông lớp A đang lưu hành công khai của Công ty là 485.593. Khoản tiền gửi này cho phép Công ty gia hạn thời gian để hoàn thành giao dịch kinh doanh ban đầu của mình thêm một tháng từ ngày 15 tháng 9 năm 2023 đến ngày 15 tháng 10 năm 2023 (“Gia hạn”). Gia hạn này là lần thứ sáu trong tổng số chín lần gia hạn một tháng được phép theo các tài liệu quản trị của Công ty. Các quỹ đến từ vốn lưu động của Công ty thu được từ các khoản vay không có lãi suất từ các bên liên kết của Nhà Tài Trợ Công Ty, các giám đốc hoặc cán bộ.

Gia hạn cung cấp thêm thời gian cho Công ty để hoàn thành giao dịch kinh doanh ban đầu của mình (“Giao dịch Kinh doanh”) với Công ty TNHH Avanseus Holdings Pte. Ltd., một công ty tư nhân giới hạn bằng cổ phần của Singapore (“Avanseus”). Như đã được báo cáo trước đây, FATP và Avanseus đã ký Thỏa thuận Kết hợp Kinh doanh ngày 26 tháng 8 năm 2022, được sửa đổi bởi Sửa đổi lần thứ nhất Thỏa thuận Kết hợp Kinh doanh ngày 3 tháng 10 năm 2022, Sửa đổi lần thứ hai Thỏa thuận Kết hợp Kinh doanh ngày 14 tháng 2 năm 2023 và Sửa đổi lần thứ ba Thỏa thuận Kết hợp Kinh doanh ngày 14 tháng 7 năm 2023 (gọi chung là “Thỏa thuận Kết hợp Kinh doanh”), quy định một loạt các giao dịch, theo đó, trong số các điều khác, các cổ đông của Avanseus sẽ trao đổi tất cả các cổ phần Avanseus đang lưu hành của họ để đổi lấy các Cổ phiếu Phổ thông Lớp A mới phát hành của FATP (“Trao đổi Cổ phiếu”), tùy thuộc vào các điều kiện được nêu trong Thỏa thuận Kết hợp Kinh doanh, với Avanseus do đó trở thành công ty con hoàn toàn sở hữu của FATP (Trao đổi Cổ phiếu và các giao dịch khác được quy định trong Thỏa thuận Kết hợp Kinh doanh, cùng nhau, “Giao dịch Kết hợp” hoặc “Giao dịch Đề xuất”). Liên quan đến Giao dịch Kết hợp, FATP sẽ đổi tên công ty thành “Tập đoàn Avanseus” (“Avanseus Mới”).

Thông tin Bổ sung và Nơi Tìm

Thông cáo báo chí này không chứa tất cả các thông tin cần xem xét liên quan đến Giao dịch Kết hợp và không nhằm mục đích tạo nên cơ sở cho bất kỳ quyết định đầu tư hoặc bất kỳ quyết định nào khác liên quan đến Giao dịch Kết hợp. FATP đã nộp Sửa đổi số 4 Đăng ký Tuyên bố theo mẫu S-4 (số hồ sơ của Ủy ban 333-267741) lên SEC vào ngày 11 tháng 5 năm 2023 (“Đăng ký Tuyên bố”) liên quan đến Giao dịch Kết hợp bao gồm tài liệu chỉ định ủy quyền của FATP và bản cáo bạch của FATP. Đăng ký Tuyên bố chưa được SEC tuyên bố có hiệu lực. Khi có sẵn, tài liệu chỉ định ủy quyền/bản cáo bạch cuối cùng và các tài liệu liên quan khác sẽ được gửi đến tất cả cổ đông của FATP theo ngày ghi sổ sẽ được thiết lập để bỏ phiếu về Giao dịch Kết hợp. Các cổ đông của FATP và các bên quan tâm khác được khuyến nghị đọc bản cáo bạch sơ bộ/tài liệu chỉ định ủy quyền và các sửa đổi của nó trong Đăng ký Tuyên bố và, khi có sẵn, bản cáo bạch/tài liệu chỉ định ủy quyền cuối cùng và các tài liệu được hợp nhất bằng cách tham chiếu được nộp liên quan đến Giao dịch Kết hợp, vì các tài liệu này sẽ chứa các thông tin quan trọng về Avanseus, FATP và Giao dịch Kết hợp. FATP cũng sẽ nộp các tài liệu khác liên quan đến Giao dịch Kết hợp với SEC. Ngay sau khi Mẫu S-4 được SEC tuyên bố có hiệu lực, FATP dự định gửi qua đường bưu điện bản cáo bạch/tài liệu chỉ định ủy quyền cuối cùng và phiếu bầu cho mỗi cổ đông có quyền bỏ phiếu tại cuộc họp liên quan đến việc phê duyệt giao dịch kinh doanh và các đề xuất khác được nêu trong tài liệu cáo bạch/chỉ định ủy quyền. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định bỏ phiếu nào, các nhà đầu tư và chủ sở hữu chứng khoán của FATP được khuyến nghị nên đọc kỹ Đăng ký Tuyên bố, bản cáo bạch/tài liệu chỉ định ủy quyền cuối cùng và tất cả các tài liệu liên quan khác được nộp hoặc sẽ được nộp với SEC liên quan đến Giao dịch Kết hợp khi chúng có sẵn vì chúng sẽ chứa các thông tin quan trọng về FATP, Avanseus và Giao dịch Kết hợp.

Các nhà đầu tư và chủ sở hữu chứng khoán có thể nhận miễn phí các bản sao của Đăng ký Tuyên bố và tất cả các tài liệu liên quan khác do FATP nộp thông qua trang web được duy trì bởi SEC tại www.sec.gov. Ngoài ra, các tài liệu do FATP nộp có thể được nhận miễn phí từ trang web của FATP tại https://fatprojectscorp.com/investor-relations/ hoặc bằng văn bản yêu cầu gửi đến FATP tại Công ty TNHH Dự án Béo Mua bán, 27 Bukit Manis Road, Singapore 099892.

Thành viên Tham gia Tiếp thị

FATP và Avanseus cùng các giám đốc và cán bộ của họ có thể được coi là những người tham gia vào việc tiếp thị các phiếu bầu từ cổ đông của FATP liên quan đến Giao dịch Kết hợp. Thông tin về các giám đốc và cán bộ điều hành của FATP và quyền sở hữu chứng khoán của FATP của họ được nêu trong các hồ sơ của FATP với SEC, bao gồm Báo cáo thường niên của FATP theo Mẫu 10-K cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2022, được FATP nộp với SEC vào ngày 13 tháng 3 năm 2023 và Báo cáo quý của FATP theo Mẫu 10-Q cho quý tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2023 được nộp vào ngày 22 tháng 5 năm 2023. Đối với những thay đổi về sở hữu chứng khoán của FATP của các cá nhân đó kể từ các số liệu được tiết lộ trong Báo cáo thường niên của FATP theo Mẫu 10-K, các thay đổi đó đã hoặc sẽ được phản ánh trong các Tuyên bố Thay đổi Quyền Sở hữu được nộp theo Mẫu 4 với SEC. Thông tin bổ sung về tên và lợi ích trong Giao dịch Kết hợp của các giám đốc và cán bộ của FATP và Avanseus và các cá nhân khác có thể được coi là những người tham gia vào Giao dịch Kết hợp có thể được biết bằng cách đọc tài liệu cáo bạch/chỉ định ủy quyền trong Đăng ký Tuyên bố liên quan đến Giao dịch Kết hợp

Author

eva@pressvn.com