Hồng Kông, ngày 03 tháng 10 năm 2023 – Magic Empire Global Limited (NASDAQ: MEGL) (“MEGL”, hoặc “Công ty”) đã công bố một khoản cổ tức đặc biệt tạm thời là 0,01 USD cho mỗi cổ phiếu phổ thông. Khoản chi trả này là cách của Công ty để thưởng cho các cổ đông vì sự ủng hộ của họ trong những năm qua.

Cổ tức sẽ được trả vào ngày 22 tháng 11 năm 2023 cho các cổ đông có tên trong sổ sách vào cuối ngày làm việc 16 tháng 10 năm 2023. Ngày không hưởng quyền là 13 tháng 10 năm 2023.

“Quyết định phân phối cổ tức đặc biệt tạm thời của Tập đoàn cho các cổ đông phản ánh cam kết của Tập đoàn trong việc tạo ra giá trị cho các cổ đông và sự tự tin vào tình hình tài chính lành mạnh của mình. Chúng tôi sẽ thường xuyên xem xét chính sách cổ tức để cân bằng giữa việc trả lại cho các cổ đông và nhu cầu tài trợ của Tập đoàn cho sự phát triển kinh doanh trong tương lai.” ông Johnson Chen, Tổng giám đốc điều hành của MEGL cho biết.

Về Magic Empire Global Limited

Magic Empire Global Limited là nhà cung cấp dịch vụ tài chính tại Hồng Kông, chủ yếu tham gia cung cấp các dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp và dịch vụ bảo lãnh phát hành. Các dịch vụ chính của công ty bao gồm (i) dịch vụ tài trợ IPO; (ii) dịch vụ tư vấn tài chính và tư vấn tài chính độc lập; (iii) dịch vụ tư vấn tuân thủ; và (iv) dịch vụ bảo lãnh phát hành. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web của Công ty tại http://www.meglmagic.com.

Tuyên bố Miễn trừ Trách nhiệm

Một số tuyên bố trong thông báo này là những tuyên bố hướng tới tương lai. Những tuyên bố hướng tới tương lai này liên quan đến các rủi ro và sự không chắc chắn đã biết và chưa biết, và dựa trên các kỳ vọng hiện tại và các dự báo của Công ty về các sự kiện trong tương lai có thể ảnh hưởng đến tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, chiến lược kinh doanh và nhu cầu tài chính của Công ty. Các nhà đầu tư có thể xác định những tuyên bố hướng tới tương lai này bằng các từ hoặc cụm từ như “có thể”, “sẽ”, “kỳ vọng”, “dự đoán”, “ước tính”, “dự định”, “kế hoạch”, “tin tưởng”, “có khả năng” hoặc các biểu hiện tương tự khác. Công ty không có nghĩa vụ cập nhật hoặc sửa đổi các tuyên bố hướng tới tương lai công khai để phản ánh các sự kiện xảy ra sau đó hoặc hoàn cảnh thay đổi, ngoại trừ trường hợp pháp luật yêu cầu. Mặc dù Công ty tin rằng các kỳ vọng được thể hiện trong những tuyên bố hướng tới tương lai này là hợp lý, Công ty không thể đảm bảo rằng các kỳ vọng đó sẽ chính xác, và Công ty cảnh báo các nhà đầu tư rằng kết quả thực tế có thể khác biệt đáng kể so với các kết quả dự kiến và khuyến khích các nhà đầu tư xem xét các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến kết quả trong tương lai của Công ty trong hồ sơ đăng ký và các tài liệu khác mà Công ty nộp lên SEC, có thể truy cập tại www.sec.gov.

Hồng Kông:

Magic Empire Global Limited
Bà Vivien Tai
Điện thoại: +852 3577 8770
Email: meglir@giraffecap.com

Author

eva@pressvn.com