BEIJING, ngày 15 tháng 9 năm 2023 – Tập đoàn QuantaSing (NASDAQ: QSG) (“QuantaSing” hoặc “Công ty”), một nhà cung cấp dịch vụ học tập trực tuyến hàng đầu tại Trung Quốc, hôm nay công bố kết quả tài chính chưa được kiểm toán cho quý 4 và cả năm tài chính kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2023 (“quý 4 năm tài chính 2023”, đề cập đến quý từ ngày 1 tháng 4 năm 2023 đến ngày 30 tháng 6 năm 2023, và “năm tài chính 2023”, đề cập đến năm từ ngày 1 tháng 7 năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2023).

Những điểm nổi bật trong quý 4 năm tài chính 2023

 • Doanh thu trong quý 4 năm tài chính 2023 đạt 828,3 triệu NDT (114,2 triệu USD), tăng 2,6% so với quý 3 của năm tài chính kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2023 (“quý 3 năm tài chính 2023”) và tăng 31,7% so với quý 4 của năm tài chính kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2022 (“quý 4 năm tài chính 2022”).
 • Doanh thu gộp của các dịch vụ học tập trực tuyến cá nhân1 trong quý 4 năm tài chính 2023 đạt 748,8 triệu NDT (103,3 triệu USD), giảm 6,8% so với quý 3 năm tài chính 2023 và tăng 23,0% so với quý 4 năm tài chính 2022.
 • Lợi nhuận ròng trong quý 4 năm tài chính 2023 đạt 52,7 triệu NDT (7,3 triệu USD), so với lỗ ròng 22,7 triệu NDT trong quý 3 năm tài chính 2023 và lỗ ròng 201,7 triệu NDT trong quý 4 năm tài chính 2022.
 • Lợi nhuận ròng điều chỉnh2 trong quý 4 năm tài chính 2023 đạt 90,4 triệu NDT (12,5 triệu USD), so với 21,7 triệu NDT trong quý 3 năm tài chính 2023 và 4,6 triệu NDT trong quý 4 năm tài chính 2022.
 • Tổng số người dùng đăng ký tăng 60,6% lên khoảng 94,3 triệu vào ngày 30 tháng 6 năm 2023, từ 58,8 triệu vào ngày 30 tháng 6 năm 2022.
 • Số học viên trả phí tăng 29,9% so với cùng kỳ lên khoảng 0,4 triệu trong quý 4 năm tài chính 2023.

Những điểm nổi bật trong năm tài chính 2023

 • Doanh thu trong năm tài chính 2023 đạt 3.081,4 triệu NDT (424,9 triệu USD), tăng 7,4% so với năm tài chính trước.
 • Doanh thu gộp của các dịch vụ học tập trực tuyến cá nhân1 trong năm tài chính 2023 đạt 3.036,1 triệu NDT (418,7 triệu USD), tăng 10,1% so với năm tài chính trước.
 • Lỗ ròng trong năm tài chính 2023 là 108,7 triệu NDT (15,0 triệu USD), thu hẹp 53,5% so với 233,4 triệu NDT trong năm tài chính trước.
 • Lợi nhuận ròng điều chỉnh2 trong năm tài chính 2023 đạt 83,0 triệu NDT (11,4 triệu USD), so với 58,0 triệu NDT trong năm tài chính trước.

Ông Peng Li, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của QuantaSing, bình luận: “Tầm nhìn mạnh mẽ về đường ống, các kênh doanh thu đa dạng và chiến lược hiệu quả đã thúc đẩy động lực tăng trưởng của chúng tôi trong quý, khi chúng tôi tăng doanh thu hàng năm và tạo ra lợi nhuận ròng điều chỉnh2 trong quý liên tiếp thứ ba. Đồng thời, chúng tôi tiếp tục nâng cao, lặp lại và mở rộng loạt khóa học được điều chỉnh phù hợp trong khi cũng thực hiện các bước để nâng cao sự tham gia của người dùng và tăng tỷ lệ mua lại khóa học trực tuyến. Trong quý, chúng tôi mở rộng chân trời tăng trưởng trong tương lai bằng cách xây dựng trên cơ sở kinh doanh cốt lõi của mình để chiến lược bước vào lĩnh vực thương mại điện tử trực tiếp. Được thúc đẩy bởi các sáng kiến này, mô hình kinh doanh đã chứng minh và thị trường có thể giải quyết lớn mạnh, chúng tôi vẫn tự tin vào khả năng tạo ra giá trị cổ đông bền vững, lâu dài của mình.”

Ông Dong Xie, Giám đốc tài chính của QuantaSing, bổ sung: “Số lượng người dùng đăng ký và tỷ lệ mua lại của chúng tôi tăng trưởng mạnh mẽ trong quý 4, giúp thúc đẩy tăng trưởng doanh thu. Trong quý, chúng tôi tiếp tục tối ưu hóa thành công hiệu quả và cơ cấu chi phí của mình. Hướng tới tương lai, chúng tôi sẽ duy trì trọng tâm vào các hoạt động hiệu quả và hiệu quả hơn trong khi thực hiện chiến lược tăng trưởng dài hạn của mình.”

Kết quả tài chính cho quý 4 năm tài chính 2023

Doanh thu

Doanh thu tăng 31,7% so với cùng kỳ lên 828,3 triệu NDT (114,2 triệu USD) trong quý 4 năm tài chính 2023, chủ yếu do doanh thu từ các khóa học sở thích cá nhân khác tăng lên.

 • Doanh thu từ các dịch vụ học tập trực tuyến cá nhân tăng 25,2% so với cùng kỳ lên 721,1 triệu NDT (99,4 triệu USD) trong quý 4 năm tài chính 2023 từ 576,1 triệu NDT trong quý 4 năm tài chính 2022, chủ yếu do doanh thu từ các khóa học sở thích cá nhân khác tăng 205,0 triệu NDT (28,3 triệu USD), bù đắp một phần bởi doanh thu từ các khóa học về tài chính giảm 60,0 triệu NDT (8,3 triệu USD).
 • Doanh thu từ dịch vụ doanh nghiệp tăng 102,0% so với cùng kỳ lên 103,8 triệu NDT (14,3 triệu USD) trong quý 4 năm tài chính 2023 từ 51,4 triệu NDT trong quý 4 năm tài chính 2022, chủ yếu do nhu cầu tăng từ khách hàng hiện hữu và thu hút khách hàng mới.
 • Doanh thu từ các dịch vụ khác tăng lên 3,4 triệu NDT (0,5 triệu USD) trong quý 4 năm tài chính 2023 từ 1,5 triệu NDT trong quý 4 năm tài chính 2022, chủ yếu do việc Công ty mở rộng kinh doanh mới, phù hợp với cam kết của họ về các nguồn doanh thu đa dạng.

Chi phí doanh thu

Chi phí doanh thu là 116,1 triệu NDT (16,0 triệu USD) trong quý 4 năm tài chính 2023, so với 107,6 triệu NDT trong quý 4 năm tài chính 2022, tương ứng với mức tăng 8,0%. Sự gia tăng này phù hợp với sự tăng tương ứng trong doanh thu từ các khóa học sở thích cá nhân khác, và được bù đắp một phần bởi chi phí khoản thưởng dựa trên cổ phiếu giảm 11,6 triệu NDT (1,6 triệu USD).

Chi phí bán hàng và tiếp thị

Chi phí bán hàng và tiếp thị là 573,0 triệu NDT (79,0 triệu USD) trong quý 4 năm tài chính 2023, so với 531,4 triệu NDT trong quý 4 năm tài chính 2022, tương ứng với mức thay đổi 7,8%, chủ yếu do chi phí tiếp thị và quảng bá tăng 55,4 triệu NDT (7,6 triệu USD) và chi phí thuê ngoài lao động tăng 87,1 triệu NDT (12,0 triệu USD), bù đắp một phần bởi chi phí nhân viên giảm 104,4 triệu NDT (14,4 triệu

Author

eva@pressvn.com