MACAU, Nov. 09, 2023 — Studio City Finance Limited (“Studio City Finance”) hôm nay thông báo rằng họ đã khởi động đợt mua lại tiền mặt cho tối đa số tiền mệnh giá là 75 triệu USD (số tiền mua lại tối đa”) của các trái phiếu chưa thanh toán 6,000% đến năm 2025 hiện hành (ISIN: US86389QAE26 và USG85381AE48) (“Trái phiếu” và đợt mua lại như vậy, “Đợt mua lại”).

Đợt mua lại được thực hiện theo và tuân thủ theo các điều khoản và điều kiện được nêu trong Đề nghị Mua lại, ngày 9 tháng 11 năm 2023 (“Đề nghị Mua lại”). Đợt mua lại sẽ hết hạn lúc 5 giờ chiều, giờ thành phố New York, vào ngày 8 tháng 12 năm 2023, trừ khi được kéo dài hoặc chấm dứt bởi Studio City Finance (“Thời hạn”). Việc gửi Trái phiếu có thể bị rút lại bất cứ lúc nào vào hoặc trước 5 giờ chiều, giờ thành phố New York, vào ngày 22 tháng 11 năm 2023 (“Hạn chót rút lại”), nhưng không thể bị rút lại sau đó ngoại trừ trong một số trường hợp hạn chế mà quyền rút lại bổ sung là bắt buộc theo luật.

Đền bù cho mỗi 1.000 USD mệnh giá của Trái phiếu được gửi hợp lệ (và không được rút lại hợp lệ) vào hoặc trước 5 giờ chiều, giờ thành phố New York, vào ngày 22 tháng 11 năm 2023 (“Ngày Gửi Sớm”) và được chấp nhận thanh toán sẽ là 975 USD, bao gồm phụ trội gửi sớm. Đền bù cho mỗi 1.000 USD mệnh giá của Trái phiếu được gửi hợp lệ (và không được rút lại hợp lệ) sau Ngày Gửi Sớm và vào hoặc trước Thời hạn và được chấp nhận thanh toán sẽ là 945 USD. Trái phiếu chỉ được chấp nhận với mệnh giá tối thiểu 200.000 USD và các mệnh giá bổ sung trong đơn vị 1.000 USD. Trái phiếu có thể bị giảm phân bổ nếu tổng mệnh giá của Trái phiếu được gửi hợp lệ (và không được rút lại hợp lệ) làm cho số tiền mua lại tối đa bị vượt quá.

Việc thanh toán cho Trái phiếu được gửi hợp lệ (và không được rút lại hợp lệ) vào hoặc trước Ngày Gửi Sớm và được chấp nhận thanh toán dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 28 tháng 11 năm 2023 (“Ngày Thanh Toán Sớm”) (hoặc Ngày Thanh Toán Cuối cùng (định nghĩa bên dưới) nếu Studio City Finance quyết định không có Ngày Thanh Toán Sớm). Việc thanh toán cho Trái phiếu được gửi hợp lệ (và không được rút lại hợp lệ) sau Ngày Gửi Sớm nhưng vào hoặc trước Thời hạn và được chấp nhận thanh toán dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng 12 năm 2023 (“Ngày Thanh Toán Cuối cùng”). Nếu Đợt mua lại được đăng ký đầy đủ vào hoặc trước Ngày Gửi Sớm, các chủ sở hữu gửi Trái phiếu sau Ngày Gửi Sớm sẽ không có bất kỳ Trái phiếu nào được chấp nhận thanh toán trừ khi Studio City Finance tăng số tiền mua lại tối đa.

Studio City Finance đã dành quyền kéo dài, sửa đổi hoặc chấm dứt Đợt mua lại bất cứ lúc nào theo quyết định duy nhất của mình, bao gồm việc tăng hoặc giảm Số tiền mua lại tối đa. Studio City Finance không bắt buộc phải kéo dài Hạn chót rút lại liên quan đến bất kỳ việc tăng hoặc giảm như vậy.

Đợt mua lại chỉ được thực hiện theo Đề nghị Mua lại, trong đó nêu rõ các điều khoản hoàn chỉnh của Đợt mua lại. Bản sao của Đề nghị Mua lại có sẵn từ Đại lý Thông tin và Mua lại, Kroll Issuer Services Limited, tại trang web sau: https://deals.is.kroll.com/studiocity. Studio City Finance đã ủy quyền cho Deutsche Bank AG, Chi nhánh Singapore làm đại lý quản lý duy nhất cho Đợt mua lại. Các câu hỏi về các điều khoản của Đợt mua lại nên được định hướng đến Deutsche Bank AG, Chi nhánh Singapore tại One Raffles Quay, #17-00 South Tower, Singapore 048583, Chú ý: Global Risk Syndicate (Điện thoại: +65 6423-4229), với bản sao gửi đến Deutsche Bank AG, Chi nhánh London tại Winchester House, 1 Great Winchester Street, London EC2N 2DB, Vương quốc Anh, Chú ý: Liability Management Group (Điện thoại: +44 207-545-8011) và Deutsche Bank Securities Inc. tại 1 Columbus Circle, New York, New York 10019, Hoa Kỳ, Chú ý: Liability Management Group (Điện thoại: +1 855-287-1922 / +1 212-250-7527). Studio City Finance đã ủy quyền cho Kroll Issuer Services Limited làm đại lý thông tin và mua lại cho Đợt mua lại. Các câu hỏi về thủ tục tham gia Đợt mua lại hoặc yêu cầu sao chép bổ sung của Đề nghị Mua lại nên được định hướng đến Kroll Issuer Services Limited, Chú ý: Mu-yen Lo và Kevin Wong (Điện thoại: +852 2281-0114, Email: studiocity@is.kroll.com).

Thông cáo báo chí này không phải là lời mời bán, kêu gọi mua hoặc đề nghị mua bán bất kỳ chứng khoán nào. Đợt mua lại chỉ được thực hiện theo Đề nghị Mua lại. Không ai trong số Studio City Finance, hội đồng quản trị, người giám hộ, đại lý quản lý, đại lý thông tin và mua lại hoặc bất kỳ đối tác liên quan nào đưa ra khuyến nghị liệu các chủ sở hữu nên gửi Trái phiếu của họ theo Đợt mua lại hay không, và không ai được ủy quyền đưa ra khuyến nghị như vậy. Các chủ sở hữu phải tự quyết định liệu họ có nên gửi Trái phiếu của mình hay không, và nếu có, số lượng mệnh giá của Trái phiếu sẽ gửi.

Phân phối thông báo này tại một số quốc gia nhất định có thể bị hạn chế theo luật. Những người sở hữu thông báo này phải tự thông tin về và tuân thủ bất kỳ hạn chế như vậy.

Thông báo báo chí này chỉ mang tính thông tin và không phải là lời mời hoặc đề nghị mua bán các chứng khoán được đề cập ở đây. Không có gì trong thông báo báo chí này tạo thành lời đề nghị bán, hoặc kêu gọi đề nghị mua, chứng khoán tại Hoa Kỳ hoặc bất kỳ quốc gia nào khác mà việc đề nghị hoặc kêu gọi như vậy sẽ bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của bất kỳ quốc gia đó.

Tuyên bố An toàn

Thông báo báo chí này chứa các tuyên bố dự báo tương lai. Không hạn chế tính chung chung của các tuyên bố trước đây, các tuyên bố dự báo tương lai cụ thể trong thông báo báo chí này bao gồm các tuyên bố liên quan đến kế hoạch và thời gian dự kiến của Studio City Finance liên quan đến Đợt mua lại. Những tuyên bố không phải là sự thật lịch sử, bao gồm các tuyên bố về niềm tin và dự kiến của Studio City Finance, là các tuyên bố dự báo tương lai. Các tuyên bố dự báo tương lai liên quan đến rủi ro và độ không chắc chắn, và một số yếu tố có thể làm cho kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với bất kỳ tuyên b

Author

eva@pressvn.com