MACAU, Nov. 07, 2023 — Studio City International Holdings Limited (NYSE: MSC) (“Studio City” hoặc “Công ty”) đã báo cáo kết quả tài chính quý 3 năm 2023 chưa được kiểm toán của mình. Studio City là một khu nghỉ dưỡng tích hợp thế giới hàng đầu đặt tại Cotai, Macau.

Doanh thu hoạt động tổng cộng trong quý 3 năm 2023 đạt 137,6 triệu USD, so với doanh thu hoạt động tổng cộng âm 2,8 triệu USD trong quý 3 năm 2022. Sự thay đổi chủ yếu là do việc nới lỏng các hạn chế liên quan đến COVID-19 tại Macau từ tháng 1 năm 2023 và việc khai trương Studio City Phase 2, dẫn đến tăng doanh thu từ hợp đồng casino và doanh thu phi trò chơi cao hơn.

Studio City Casino đã tạo ra doanh thu trò chơi thô là 256,3 triệu USD và 20,6 triệu USD cho các quý 3 năm 2023 và 2022, tương ứng.

Khối lượng chip xoay của Studio City Casino là 713,6 triệu USD trong quý 3 năm 2023 so với 42,1 triệu USD trong quý 3 năm 2022. Tỷ lệ thắng chip xoay là 1,78% trong quý 3 năm 2023 so với 4,18% trong quý 3 năm 2022. Khoảng tỷ lệ thắng chip xoay mong đợi là từ 2,85% đến 3,15%.

Lượng tiền đặt cược trên bàn game thể thao tăng lên 809,1 triệu USD trong quý 3 năm 2023, so với 61,9 triệu USD trong quý 3 năm 2022. Tỷ lệ giữ tiền của bàn game thể thao là 27,5% trong quý 3 năm 2023, so với 25,6% trong quý 3 năm 2022.

Lượng tiền xoay máy kéo cho quý 3 năm 2023 là 673,9 triệu USD, so với 98,2 triệu USD trong quý 3 năm 2022. Tỷ lệ thắng máy kéo là 3,2% trong quý 3 năm 2023, so với 3,1% trong quý 3 năm 2022.

Doanh thu từ hợp đồng casino là 48,6 triệu USD cho quý 3 năm 2023, so với doanh thu từ hợp đồng casino âm 18,2 triệu USD cho quý 3 năm 2022. Doanh thu từ hợp đồng casino là sau khi trừ thuế trò chơi và chi phí phát sinh liên quan đến hoạt động hiện tại của Studio City Casino được trừ bởi Melco Resorts (Macau) Limited, nhà khai thác casino của Studio City Casino (“Nhà khai thác Casino”).

Tổng thuế trò chơi và chi phí phát sinh liên quan đến hoạt động hiện tại của Studio City Casino được trừ từ doanh thu trò chơi thô là 207,7 triệu USD và 38,8 triệu USD trong các quý 3 năm 2023 và 2022, tương ứng.

Tổng doanh thu phi trò chơi tại Studio City cho quý 3 năm 2023 là 89,0 triệu USD, so với 15,4 triệu USD cho quý 3 năm 2022.

Thu nhập hoạt động cho quý 3 năm 2023 là 3,2 triệu USD, so với lỗ hoạt động là 72,5 triệu USD trong quý 3 năm 2022.

Studio City đã tạo ra EBITDA điều chỉnh(1) là 56,3 triệu USD trong quý 3 năm 2023, so với EBITDA âm điều chỉnh là 39,5 triệu USD trong quý 3 năm 2022. Sự thay đổi chủ yếu là do doanh thu từ hợp đồng casino tăng và doanh thu phi trò chơi cao hơn.

Lỗ ròng phải trả cho cổ đông Studio City International Holdings Limited trong quý 3 năm 2023 là 28,4 triệu USD, so với lỗ ròng phải trả cho cổ đông Studio City International Holdings Limited là 85,2 triệu USD trong quý 3 năm 2022. Lỗ ròng phải trả cho quyền tham gia là 2,7 triệu USD và 8,0 triệu USD trong các quý 3 năm 2023 và 2022, tương ứng.

Các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận khác

Tổng chi phí phi hoạt động ròng trong quý 3 năm 2023 là 34,3 triệu USD, chủ yếu bao gồm chi phí lãi vay là 36,4 triệu USD, bị bù trừ một phần bởi thu nhập lãi vay là 2,8 triệu USD.

Chi phí khấu hao và phân bổ là 45,4 triệu USD được ghi nhận trong quý 3 năm 2023, trong đó 0,8 triệu USD liên quan đến chi phí phân bổ quyền sử dụng đất.

EBITDA điều chỉnh của Studio City cho ba tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2023 được đề cập trong thông cáo báo chí của Melco Resorts & Entertainment Limited (“Melco”) ngày 7 tháng 11 năm 2023 (“Thông cáo báo chí của Melco”) cao hơn 11,5 triệu USD so với EBITDA điều chỉnh của Studio City nêu trong thông cáo báo chí này. EBITDA điều chỉnh của Studio City nêu trong thông cáo báo chí này bao gồm một số khoản phí liên doanh mà không bao gồm trong EBITDA điều chỉnh của Studio City nêu trong Thông cáo báo chí của Melco. Những khoản phí liên doanh đó bao gồm, trong số các khoản mục khác, phí và chi phí dịch vụ chung được tính giữa Công ty và các công ty con của nó và một số công ty con của Melco. Ngoài ra, EBITDA điều chỉnh của Studio City nêu trong Thông cáo báo chí của Melco không phản ánh một số chi phí liên quan đến đặc quyền trò chơi và một số chi phí liên doanh liên quan đến hoạt động bàn game thể thao tại Studio City Casino.

Tình hình tài chính và chi phí vốn

Tổng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng vào ngày 30 tháng 9 năm 2023 đạt tổng cộng 293,1 triệu USD (31 tháng 12 năm 2022: 509,7 triệu USD), bao gồm 0,1 triệu USD tiền mặt bị hạn chế sử dụng (31 tháng 12 năm 2022: 0,1 triệu USD). Tổng nợ, sau khi trừ chi phí tài chính chưa phân bổ và phụ phí phát hành ban đầu, vào cuối quý 3 năm 2023 là 2,43 tỷ USD (31 tháng 12 năm 2022: 2,43 tỷ USD).

Chi phí vốn trong quý 3 năm 2023 là 14,8 triệu USD.

Tuyên bố an toàn bến

Đoạn văn này chứa các tuyên bố dự báo tương lai. Những tuyên bố này được đưa ra theo “điều khoản an toàn” của Đạo luật Cải cách Quyền lợi Cổ đông Nội địa Hoa Kỳ năm 1995. Công ty Studio City International Holdings Limited (“Công ty”) cũng có thể đưa ra các tuyên bố dự báo tương lai trong báo cáo thường kỳ gửi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), trong báo cáo hàng năm gửi cổ đông, trong thông cáo báo chí và các tài liệu viết khác và trong các phát biểu miệng của các quan chức, giám đốc hoặc nhân viên với bên thứ ba. Các tuyên bố không dựa trên sự thật lịch sử, bao gồm các tuyên bố về niềm tin và dự đoán của Công ty, được coi là tuyên bố dự báo tương lai. Các tuyên bố dự báo tương lai liên quan đến rủi ro và độ không chắc chắn, và một số yếu tố có thể làm cho kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với bất kỳ tuyên bố dự báo tương lai nào. Những yếu tố này bao gồm nhưng không giới hạn ở (i) đại dịch COVID-19 và tác động của hậu quả đối với kinh doanh của chúng tôi, ngành công nghiệp của chúng tôi và nền kinh tế toàn cầu, (ii) rủi ro liên quan đến luật pháp mới về trò chơi được thông qua tại Macau và việc thực hiện của chính phủ Macau, (iii) sự thay đổi trong thị trường trò chơi và lượng khách đến Macau, (iv) biến động về vốn và tín dụng thị trường, (v) điều kiện kinh tế địa phương và toàn cầu, (vi) chiến lược tăng trưởng dự kiến của chúng tôi, (vii) các phê duyệt và quy định của cơ quan quản lý trò chơi và chính phủ khác, và (viii) phát triển kinh doanh, kết quả hoạt động và tình hình tài chính trong tương lai của chúng tôi. Trong một số trường hợp, các tuyên bố dự báo tương lai có thể được xác định bằng các từ ngữ hoặc cụm từ như “có thể”, “sẽ”, “dự kiến”, “nhắm mục tiêu”, “định hướng”, “dự đoán”, “tin tưởng”,

Author

eva@pressvn.com